Etter reformasjonen fikk preken en sentral rolle i gudstjenesten.  Derfor ble også prekestolen viktige, både i katolske og lutherske kirker. Prekestoler hadde man også i flere middelalderkirker, men etter reformasjonene skulle alle kirker ha en prekestol. Prekestolene skulle være plassert slik at alle kunne høre prestens tale, gjerne opphøyd fra forsamlingen. De tidligste etter-reformatoriske prekestolene kunne være mangekantene med renessanseornamentikk, ofte med innskripsjoner. I Leikanger kirke står en av våre tidligste prekestoler. Takknemlig nok for ettertiden har den utskåret i et av buefeltene: «Thenne Predickestoel er gieven thil kirchen av H. Abel olufsån sogneprest her sammesteds anno domine 1592» – så slipper vi å spekulere på når og fra hvem!

Leikanger kyrkje, preikestol, AMH 2015_redusert

Dagens farger fikk prekestolen i 1962. Foto: A.M. Hoff